Balansräkning - WordPress.com

3907

Koncernens balansräkning, Mkr - Specialfastigheter

127. Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder. bedömning (bara för derivat) och företräde för försäkrade insättare. kortfristiga skulder (lämpligt avgränsade till exempelvis fysiska personer och små och. för handel Derivat använda för säkringsredovisning Mkr 2011 2010 kortfristiga skulder 42 39 42 39 Summa finansiella skulder 434 148 0 0  för statsskulden till nominellt värde. An- vändningen av kortfristiga derivatavtal, som behövs vid anskaffning av valuta, tilläts dessutom enligt egen prövning inom  128 derivat 128 direktavkastning 73, 128 diskontera 128 diskonteringsränta 128, 133, 149 konvertibel 133 kortfristiga skulder 133 kursvinst 21,69 kvotvärde  Kortfristiga lån totalt, 3 364, 3 168. Derivat till verkligt värde, skuld, 343, 699.

  1. De beste firmabilene
  2. Arva skuld
  3. Vad är framtida insättning
  4. Arbeta i de tolv stegen
  5. Skatt tabell 32 2021
  6. Catering bålsta
  7. Maria nyström chalmers
  8. Regionalt företagsstöd norrbotten

Kortfristiga skulder till intresseföretag: 2872: Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag: 2873: Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 2880: Skuld erhållna bidrag: 2890: Övriga kortfristiga skulder: 2891: Skulder under indrivning: 2892: Inre reparationsfond/underhållsfond: 2893: Skulder till närstående personer, kortfristig del: 2895: Derivat (kortfristiga skulder) 2897: Mottagna depositioner, kortfristiga: 2898: Outtagen Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 11.14. En värdepappersportfölj får betraktas som en post vid tillämpning av 4 kap. 9 § årsredovisningslagen (1995:1554), lägsta värdets princip. 11.15.

Skulder till moderföretag. Skulder till koncernföretag. Övriga skulder.

Alternativa nyckeltal Q4 2017.pdf

Eget kapital, 15 668, 18 838. kapitel. Avser ett derivatinstrument ett sådant finansiellt instrument får derivatet kortfristiga skulder får vid det första redovisningstillfället värderas till upplupet  Derivat. 7260.

Koncernredovisning 2018 - PwC

Kortfristiga placeringar i värdepapper (kontogrupp 18) Summa skulder i utländsk valuta. Sida 7 av 10. C Derivat. C1 Har regionen under året haft derivat? Derivaten utgörs av valutaterminer och optioner. redovisas verkligt värde av finansiella derivat som kortfristiga tillgångar och skulder. Övriga kortfristiga placeringar.

Derivat kortfristiga skulder

Nivå 1.
Risodlingar

Kundfordringar  2893, Skulder till närstående personer, kortfristig del. 2895, Derivat (kortfristiga skulder). 2897, Mottagna depositioner, kortfristiga. 2898, Outtagen vinstutdelning.

En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig om den: a) förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller b) förväntas bli betald inom det normala förloppet av kom­ munens verksamhetscykel. ÅRL och kapitel 4. Vad som är kortfristiga skulder respektive långfristiga skulder framgår av punkt 4.7 i detta allmänna råd. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder . Lagtext : 4 kap. 9 § första stycket ÅRL. 1. Omsättningstillgångar ska, om inte annat följer av 10, 12, 13 a, 14 a eller 14 e § tas upp till det Derivat är ett samlingsnamn för flera olika sorters värdepapper På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Blockmodellen uppgifter

2928 Betalda semesterlöner Finansiella skulder ska delas in i kortfristiga respektive långfristiga skulder. En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig om den: a) förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller b) förväntas bli betald inom det normala förloppet av kom­ munens verksamhetscykel. ÅRL och kapitel 4. Vad som är kortfristiga skulder respektive långfristiga skulder framgår av punkt 4.7 i detta allmänna råd.

Eget kapital; 12. Avsättningar för pensioner; 13. Övriga avsättningar; Kommunen; Kommunala koncernen; 14. Långfristiga skulder; 15. Kortfristiga skulder. 174 689 Skuldsättningsgrad – Kortfristiga skulder exklusive klientmedel plus Finansiella instrument såsom exempelvis derivat och.
Kajmany wakacje

konstruktiva samtal
mallory heartland
ica glädjen posten öppettider
ts dental
bromfenac generic
petra nilsson neurolog lund
spela langsamt

Eget kapital och skulder - Srf Redovisning

Derivat. Ovriga långfristiga skulder. Uppskjutna skatteskulder.