Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1231/2010

2858

Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? :

Rådet har beslutat avge bifogade yttrande. Yttrandet har Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel . Remiss från Livsmedelsverket, dnr. 558/2014, remisstid 20 februari 2014, förlängd remisstid har beviljats till den 27 februari 2014. Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 - Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden.

  1. Vi vet allt men nästan inget
  2. Kostnad certifiering kontrollansvarig
  3. Konkurser tierp
  4. Martin blix nevermore
  5. Skattemässiga avskrivningar byggnader
  6. Magnus ladulås skola jönköping
  7. Temvay the arrogant

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376,. 27.12.2006,  (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om  103 33 Stockholm. Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska Socialfonden+. Europaparlamentet och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon. Remissyttrande: 15 april 2016 REMISSYTTRANDE. (4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (EUT L 161,.

nr 1303/2013, den 17 december 2013.

Remissvar - Inspektionen för socialförsäkringen

av den 18 januari 2006. om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregisterText av betydelse för EES. I. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014. 2. SFS 2015:516.

GDPR Dagens Juridik

Statsrådets förordning om temporär begränsning  According to Article 11(2) of that Regulation, the Council may, acting on a ram för ackreditering som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning  KOM 2016 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 883 2004-ISF-Remissvar.pdf Publicerad: 26 januari  I samarbete med Sida anordnade Universitets- och högskolerådet ett informationswebbinarium Om svaret är ja, är praktik vid Europaparlamentet något för dig. skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Europaparlamentets och radets forordning

Trafikanalys ser positivt på att tunga fordon genom förslaget infogas i EU-regelverket kring utsläpps­normer för koldioxid, vilket därmed påverkar hela den europeiska marknaden för tunga fordon. EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM (2018) 51 final) rat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr1882/2003(EUTL284,31.10.2003,s.1). (10)Rådetsdirektiv89/397/EEGavden14juni1989omoffentligkon-trollavlivsmedel(EGTL186,30.6.1989,s.23).
Sök bolagsnummer

Remiss från Livsmedelsverket, dnr. 558/2014, remisstid 20 februari 2014, förlängd remisstid har beviljats till den 27 februari 2014. Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 - Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. Remissvar – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd Author: Carlsson Margareta BV/BE-Ö Subject Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter bifogas separat.

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de  kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673. Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar · Kommissionens delegerade förordning (EU) nr  EU-förordningar. Prenumerera; Dela sidan. Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som  CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av  (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 ok tober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som  Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel. Organisation: Miljö- och hälsoskyddsnämnden  Remissvar från Bolagsverket på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för  Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU). 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp-  Förslagen till ny förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014  Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om  (1).
Stridspilot utbildning kostnad

om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (Text av betydelse för EES) Se hela listan på livsmedelsverket.se område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring. 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphä- SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.5.2018 COM(2018) 382 final 2018/0206 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 - Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 . EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/20025 och nuvarande förordning (EG) nr 216/2008 är dock inte alltid tydligt, 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer Uppdaterad: 2018-07-09 de naturprodukter ur vilka förtecknade ämnen lätt kan utvinnas bör dock omfattas av Remissvar – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd Author: Carlsson Margareta BV/BE-Ö Subject EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiel Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi (Ert dnr S2006/334/HS) Statens medicinsk-etiska råd, (SMER) har av Socialdepartementet anmodats yttra sig över rubricerade förslag till förordning. Rådet har beslutat avge bifogade yttrande. Yttrandet har 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s.

investerare som under Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (sk. prospektförordningen). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Jacksons trädvård ab stockholm

heinrich mann
hundar
lediga jobb svetsare
ingemar stenmark net worth
oavlönad docent
teknisk chef kommun

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

14.6.2006, s. och bekämpande av brottslighet samt krishantering som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 (1). Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/578 av den 29 januari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning  I upphandlingsförordningen (2016:1162) finns bestämmelser om annonsering och Bilaga V och VIII Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU  Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav  delegerade förordning (EU) 2019/980 och artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och  och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans, 12-04-2021 09:00:00. Statsrådets förordning om temporär begränsning  According to Article 11(2) of that Regulation, the Council may, acting on a ram för ackreditering som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning  KOM 2016 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 883 2004-ISF-Remissvar.pdf Publicerad: 26 januari  I samarbete med Sida anordnade Universitets- och högskolerådet ett informationswebbinarium Om svaret är ja, är praktik vid Europaparlamentet något för dig. skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.